قهرمان یورو 2016؟
(7.772%) 15
فرانسه
(92.22%) 178
پرتغال

تعداد شرکت کنندگان : 193