زیدان کانته را می خواهد

او معتقد است که نمی شود فقط بر کاسمیرو در هافبک دفاعی تکیه کرد