به گزارش کانون هواداران رئال مادرید و به نقل از دیلی استار ، ایسکو زیر تظر دو باشگاه انگلیسی است.

سیتی و آرسنال برای خرید او با رئال مذاکره خواهند کرد اما کار سختی دارند چون به نظر می رسد زیدان او را می خواهد و اجازه جدایی نمی دهد.