دوسال پیش درچنین روزی اسطوره تکرار نشدنی رئال مادرید الفردو دی استفانو به اسمان ها پر کشید....روحش شاد