کارمبو بازیکن اسبق فراتسه کریستیانو را خطر جدی فرانسه می داند.

وی گفت :" فرانسه باید مراقب پرتغال باشد چون رونالدو دارد ، رونالدویی که در چند لحظه ولز را حذف کرد."

" مسلما فرانسه کار راحتی نخواهد داشت چون مهار رونالدو بسیار مشکل است."