سرآلكس فرگوسن: "هيچوقت نميتونید بازيكنى را به سخت كوشى کریستیانو تصور كنید؛ چه قبل از تمرين، و چه بعد از آن"