گرت بیل با انتشار این عکس از استقبال هواداران ولز تشکر کرد.