10 سال پیش در چنین روزی زین الدین زیدان ضربه سری وحشتناک به بازیکن ایتالیایی، ماتراتزی زد.

وی در این باره گفت: "چيزی كه من به زيدان گفتم واقعا احمقانه بود، ولی حرف های من نيازمند همچين واكنشی نبود!"