سيلوا تست پزشكی باشگاه اسپورتينگ پرتغال را با موفقيت پشت سر گذاشت و برای دومين فصل متوالی به صورت قرضی خارج از برنابئو توپ ميزند.

وی در سال 2015، 5 سال با رئال قرار داد بست و فصل قبل هم در مارسی بازی می کرد.