مينو رايولا (وكيل پوگبا) در مورد ارزش گرت بیل و پل پوگبا اظهار نظر داشت.

وی گفت: "اگر بيل 100 ميليون يورو مي ارزد، پس پوگبا حداقل دو برابر آن ارزش دارد."